Política de protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació daquestes dades, li informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i es gestionaran per Llop Gestió esportiva S.L., domiciliada al C/ Constitució 2, 3er 3a 08960 SANT JUST DESVERN i amb NIF B62538228.

 

Les seves dades personals proporcionades només sutilitzaran amb la finalitat doptimitzar els serveis que contracti i agilitzar la seva gestió, així com proporcionar-li informació referent als nostres serveis, llevat manifestació en contra. Aquesta finalitat és la base jurídica del tractament de les dades dacord amb el que estableix larticle 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament i alhora és la garantia dun millor servei.

 

Ο Marcant la casella, no autoritza a que les seves dades puguin ser utilitzades, per via electrònica, whatsapp, sms o postal, per proporcionar-li informació sobre els nostres serveis.

 

Les seves dades personals seran gestionades per Llop Gestió esportiva S.L. mentre vostè no retiri expressament el seu consentiment enviant un missatge electrònic a ladreça RGPD@sintagmia.com. Així mateix vostè podrà exercir els drets respecte les seves dades personals proporcionades recollits en els articles 13 a 22 del Reglament, com són el dret daccés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat o doposició sol·licitant-ho a la mateixa adreça de correu electrònic. També disposa vostè del dret de presentar una reclamació davant duna autoritat de control.

 

Degut a les característiques pròpies de lactivitat i els serveis que presta Llop Gestió esportiva S.L i per al perfecte desenvolupament i consecució dels objectius pot ser necessària la cessió de dades personals. Aquestes cessions o transferències de dades personals poden dirigir-se a empreses del Grup Sintagmia del qual Llop Gestió esportiva S.L. en forma part o a tercers directament relacionats, essent requisit imprescindible per a poder prestar el servei sol·licitat. La cessió de dades de caràcter personal a aquestes entitats té com a finalitat exclusiva la correcta prestació dels serveis que el grup dempreses SINTAGMIA ofereix. Per tot això, amb la signatura daquest document de consentiment autoritza expressament a que les seves dades siguin cedides a empreses del Grup o a tercers directament relacionats si així fos necessari.

 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en larticle 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llop Gestió esportiva S.L. demana el consentiment al client per a poder publicar imatges i/o vídeos captades al centre on vostè pugui esta identificable per penjar-les a la pàgina web corporativa, al nostre perfil corporatiu de Facebook o per realitzar publicitat corporativa (per exemple díptics o tríptics).

 

Ο Marcant la casella, no autoritza a que les seves imatges puguin ser utilitzades en els termes detallats al paràgraf anterior.